BibleProject

BibleProject

In het begin van 2020 kwam The BibleProject elke week met een video over een Bijbels thema. Onze predikant, ds. Herman Scheffer. heeft er overdenkingen bij geschreven. Je kunt er persoonlijk of met elkaar mee bezig zijn.

Bij elke video horen een paar Bijbelgedeelten om te lezen en vragen om verder over na te denken. Het is een mooie manier om rust te kunnen vinden bij God. En het kan je persoonlijk of samen stimuleren om op Hem te blijven vertrouwen.

Hoe moet je de Bijbel lezen?

Deze week was er bij BibleProject geen video voor de coronatijd, maar er verscheen wel een laatste video in de serie ‘Hoe moet je de Bijbel lezen’. En daar wil ik wat meer over vertellen. In totaal zijn er in deze serie negentien video’s verschenen. De laatste ging over de apocalyptische gedeelten van de Bijbel, zoals Openbaring en delen van Daniël. Die video zetten we deze week op de website.

Maar ook de anderen zijn zeer interessant en kunnen je helpen om thuis te raken in de Bijbel. Je kunt ze vinden op de website van BibleProject: how to read the Bible. Misschien is de zomervakantie een mooie periode om er eens een paar weken mee bezig te zijn. Als je er elke dag één bekijkt, dan heb je in drie weken de hele serie gezien.

Het begint met een aantal video’s die duidelijk maken dat de Bijbel wel één doorgaand verhaal vertelt, maar dat je niet alle Bijbelboeken op dezelfde manier kunt lezen. Daarna is er een serie die ingaat op de verhalende gedeelten van de Bijbel. Wat heb je nodig om die goed te begrijpen? Er is een serie over poëzie in de Bijbel, zoals je die tegenkomt bij de profeten, in de Psalmen en in de wijsheidsboeken. En er is een serie die ingaat op de wetten van het Oude Testament en de brieven van het Nieuwe Testament.

Als je al de video’s hebt bekeken, dan ben je vertrouwd geraakt met elk deel van de Bijbel. En elk deel vertelt ons op een eigen wijze iets over wie God is, over wie wij zijn en over het grote verhaal van Gods verlossing waar ook wij een plaats in mogen hebben.

Met deze bijdrage wil ik het BibleProject voorlopig afsluiten. Als je ermee bezig bent geweest, zou ik het leuk vinden om daar iets van terug te horen. Als je het Engels goed kunt volgen, biedt de website nog veel meer om te blijven leren over en uit de Bijbel.

Als je het Engels moeilijk vindt, kan je tegenwoordig ook kijken naar vertaalde video’s die de EO op een YouTube-kanaal heeft gezet: video’s in het Nederlands. Dat zijn er een stuk minder, maar inmiddels toch al twintig.

Door de Bijbel spreekt God tot ons. Maar ik raak er steeds meer van overtuigd, dat het van onze kant wel inspanning vraagt om dat spreken te verstaan. Het is goed om regelmatig eens rustig te gaan zitten en te lezen en nog eens te lezen en te overdenken en te bidden. Zo raak je door de jaren heen thuis in het grote en complexe verhaal van God en mensen. Deze video’s kunnen daar goed bij helpen. Ik hoop dat ze ook voor jou tot zegen zijn.

De Heilige Geest
Dit eerste weekend na Pinksteren kijken we naar drie momenten in de Bijbel waar de Geest van God aan het werk is in de wereld. Dat doen we terwijl onze wereld nog altijd geconfronteerd wordt met het corona-virus en onze leiders nadenken over de moeilijke vraag hoe we nu verder moeten. Als volgelingen van Jezus moeten we ook onze weg vinden met alle beperkingen die er nog zijn en er is geen betere tijd om onszelf te herinneren aan het werk van Gods Geest in de wereld.

In de Bijbel is het de Geest van God die leven mogelijk maakt en orde brengt op plaatsen waar chaos heerst. Meestal gebeurt dit door mensen die door de Geest zijn toegerust met Gods wijsheid en met aandacht voor anderen. Niemand heeft beter dan Jezus die leven-schenkende wijsheid laten zien: Hij gaf zijn leven in een door de Geest geleide daad van liefde. Het is dezelfde Geest die Jezus’ volgelingen leidt om dit patroon van dienende liefde na te volgen in de wereld van vandaag.

‘Gods adem van liefde’: Genesis 2:5-9
In Genesis 2:5 zien we een verlaten landschap van stof en rots waar geen leven is. Maar God ademt over die levenloze aarde om leven te scheppen. Dit is fundamenteel in de Bijbel: Gods persoonlijke leven-gevende aanwezigheid draagt alle levende wezens. Zonder Gods aanwezigheid is er enkel wanorde en dood. Maar wanneer Gods Geest verschijnt wordt het onmogelijke opeens mogelijk en kan leven ontstaan waar nog geen leven is.

Gods Geest schenkt en voedt het leven in deze wereld. Waar om je heen zie jij leven tevoorschijn komen en bloeien?

De Geest ademt leven waar er hopeloosheid is. Waar merk jij een behoefte aan nieuw leven in jezelf of om je heen? Vraag God in je gebed om daar door zijn Geest leven te brengen.

‘Gods adem van wijsheid’: Jesaja 10:33-11:10
In dit gedicht wordt God voorgesteld als een houthakker, die Israëls leiders neerhaalt, omdat ze zichzelf op een arrogante manier hebben verheven. In plaats van hen zal God ervoor zorgen dat een nieuwe scheut zal ontspringen aan de lijn van Isaï (Davids vader!). Hij zal toegerust worden met Gods Geest om de meest wijze, vriendelijke en gulle leider te zijn die mensen zich voor kunnen stellen. Gods Geest brengt een Messiaanse Koning voort, die zijn macht gebruikt om de armen te dienen en corruptie tegen te gaan. Weet dus dat Gods Geest in de buurt is als de ‘tekens van Eden’ zichtbaar gaan worden. Als de machtelozen niet langer in gevaar zijn, omdat ‘de aarde vervuld zal zijn van de kennis van de HEER, zoals water de bodem van de zee bedekt’.

Wat valt jou op aan wat de Geest in en door deze leider doet?

Waar heb je wijsheid nodig in je eigen leven? Neem de tijd om Gods Geest te vragen je die wijsheid te schenken en na te denken over hoe je verder zou kunnen.

‘Gods adem van liefde’: Johannes 13:34-35, 14:16-26
Op de avond voordat Jezus wordt gearresteerd en terechtgesteld, wast Hij de voeten van zijn meest nabije volgelingen als een teken van zijn liefde voor hen. Het wijst als een voorproef vooruit naar zijn grootste daad van liefde aan het kruis. En de liefde is bedoeld om zich te vermenigvuldigen, doordat zijn volgelingen deze zelf-gevende liefde gaan delen onder elkaar. Daarna belooft Jezus om hen de ‘Geest van de waarheid’ te zenden. Hij maakt daarmee duidelijk dat zijn eigen aanwezigheid, troost en liefde z’n intrek zal nemen ‘in’ hen. En als het leven en de liefde van de dienaar-koning werkelijk in je is, zal die je leiden naar nieuwe momenten van zelf-gevende liefde. In de woorden van Jezus zelf: ‘Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief’. De logica is eenvoudig: wanneer onze levens getekend worden door een liefde die gericht is op anderen, dan weten we dat de heilige Geest werkt door ons heen.

Lees Johannes 13:34-35 nog een keer. Neem de tijd om God te vragen je te vullen door zijn Geest met de liefde die gericht is op anderen en die het leven van Jezus typeerde.

Hoe heeft God jou persoonlijk geleerd om je in liefde uit te strekken naar anderen? Waar komen de noden en behoeften van anderen en jouw door de Geest geschonken gaven en talenten bij elkaar?

Prediker
Deze keer een fraaie video over Prediker. Nu we nog altijd te maken hebben met de corona-pandemie, is één van de ervaringen die we allemaal opdoen dat we de controle kwijt zijn.
Niet eerder zijn in zo’n korte tijd zoveel mensen gedwongen tot drastische veranderingen als het gaat om werk, inkomen, contact met familie en gezondheid. Als we de illusie hadden dat we controle hadden over onze levens, dan is dat nu voorbij.

Voor ons is dit een pijnlijke ervaring. Maar in het Bijbelboek Prediker is het één van de beste
erge dingen die je kan overkomen. Want één van de eerste stappen richting Bijbelse wijsheid
is een houding van volledige overgave aan God. En niets helpt ons daarbij meer dan de controle kwijt te raken over onze levens. Dit verlies kan ons ook helpen om de vele kleine geschenken te gaan zien, die God ons dagelijks geeft – als we tenminste ogen hebben om die op te merken. Deze week lezen we gedeelten uit Prediker en overdenken we de verrassende wijsheid die we daar tegenkomen.

Lezing 1: Prediker 1:1-18
Eén van de grote frustraties in het leven, voor deze wijsheidsleraar, is dat er in de wereld uiteindelijk niets veranderd, ondanks alles wat mensen doen en wat er in de natuur gebeurt.
Zeker, mensen komen verder in kennis en technologie, maar de basisprocessen van de natuur die ons bestaan, ons weer, onze geologie en onze pandemieën bepalen, waren er al voor ons en zullen er ook na ons zijn. Alle onze dagelijkse activiteiten die zo belangrijk lijken zullen eens voorbij zijn en vergeten. Dit perspectief van de tijd die verstrijkt frustreert onze pogingen om het leven te beheersen. Het is als het najagen van de wind.

Wat herken je van wat deze wijsheidsleraar zegt en voelt in de tekst?
Een eerlijke beoordeling van onze menselijke situatie is de eerste stap om vrede te vinden met een verwarrende wereld.
Zijn er dingen in je eigen leven die jij moet leren aanvaarden
in plaats van ze te willen controleren?

Lezing 2: Prediker 8:14-9:12
Als we eerlijk zijn, dan verloopt het leven van veel mensen niet echt volgens een morele logica. Nare dingen treffen goede mensen en slechte mensen hebben het soms er goed.
Zelfs als we geloven dat God bezig is met een groter plan, lijkt het vanuit onze gezichtspunt toch echt dat geen van ons aan dood en toeval kan ontkomen. Dit maakt al onze pogingen om Gods bedoelingen met de wereld te ontcijferen extreem moeilijk.
De wijsheidsleraar denkt dat we dat ook niet moeten proberen. We kunnen beter leren om te aanvaarden wat het leven op ons pad brengt en te genieten van de vele kleine geschenken die er zijn: een lekkere maaltijd, een goede vriend of partner, werk waar je plezier in hebt. Maar deze dingen kunnen alleen ten volle gewaardeerd worden, wanneer we ze met open handen ‘vasthouden’.

Wat vind je lastig in dit Bijbelgedeelte? Wat vind je bemoedigend?
Wat zijn de mooie dingen in het leven die je meer zou willen waarderen? Hoe zou je ze vast
kunnen houden met open handen?

Lezing 3: Prediker 12:8-14
Terwijl de leraar niet optimistisch is over onze mogelijkheden om de betekenis van het leven te verstaan, wil de auteur wel eindigen met een positiever geluid. De woorden van de wijsheidsleraar zijn als puntige stokken, die pijn doen als je ermee wordt gestoken, maar die je wel in de juiste richting laten bewegen. Het doel van deze leraar is om ons te leren hoe we goed kunnen leven.
Dat doen we door keuzes te maken vanuit nederigheid ten opzichte van God in het vertrouwen dat Gods bedoelingen alles uiteindelijk recht zullen zetten. Als we het gevoel hebben dat we in het donker blijven zitten tot die dag komt, is dat in orde. Het is gewoon een ander teken dat wij niet God zijn, maar slechts beelddragers van God, die van Hem afhankelijk zijn voor hoop, betekenis en voor het leven zelf.

Wat was voor jou in deze Bijbelgedeelten het meest als die ‘puntige stok’ die pijn doet?
Omdat er zoveel is dat wij niet kunnen beheersen en begrijpen, moedigt Prediker ons aan om dat te aanvaarden en dicht bij God te blijven door te leven met wijsheid. Hoe zou jij dat kunnen doen in je dagelijkse leven?

In de video van deze week gaat het over ‘hoop’. Nu we het al een tijd vol moeten houden onder beperkende maatregelen, wordt het moeilijker om optimistisch te verwachten dat de situatie spoedig zal verbeteren. Op sommige plaatsen kunnen we een begin maken met het nieuwe normaal, maar het is duidelijk dat het leven voorlopig niet meer zo zal worden als het was. Voor een optimist zijn dit geen makkelijke tijden.

Het verhaal van de Bijbel nodigt ons ook uit om op een andere manier te kijken naar onze geschiedenis: namelijk vanuit het gezichtspunt van de ‘hoop’. In de Bijbel heeft hoop te maken met ‘wachten’, en dan niet ‘tot’ de omstandigheden zullen veranderen, maar ‘op’ God zelf. Gods karakter en zijn beloften om onze wereld te redden en te herstellen kunnen generatie na generatie een bron voor ons zijn. De enige optie die ons echt overblijft in tijden van onzekerheid is om ons te oefenen in de moeilijke deugd van de hoop op Gods beloften.

Lezing 1: Psalm 62
David overdenkt hoe in tijden van zorg en onzekerheid God zelf de enige bron van hoop en innerlijke vrede is. Wat mensen ook voor een plannen tegen hem beramen, die plannen zijn uiteindelijk tijdelijk en ze gaan voorbij. Maar in contrast daarmee vergelijkt de psalm God met een onwankelbare rots, waar David een beroep op kan doen in zijn lijden en angst. David kiest ervoor om eenvoudig te wachten tot God in zijn trouwe liefde zal reageren.

Als jij Psalm 62 leest, wat brengt je dan de meeste troost
Herken je iets van de ervaring dat het leven chaotisch kan zijn en je toch rust kunt vinden in God?
Neem even de tijd om het idee van God als een schuilplaats in de chaos te overdenken.

Lezing 2: Klaagliederen 3:14-33
Soms worden onze nood en angst veroorzaakt door tragische omstandigheden die verlies brengen of vernedering. Het is moeilijk om God dan niet de schuld te geven of op zijn minst teleurgesteld te zijn in Hem. De dichter hier klaagt over het feit dat God heeft toegestaan dat zulk lijden zijn leven binnen kwam. Toch geeft hij de hoop niet op. Liever dan dat kiest hij ervoor om geduldig te wachten tot God reageert vanuit zijn trouwe liefde. Hij vertrouwt erop dat Gods schijnbare afwezigheid niet blijvend is maar tijdelijk.

Welke definities van hoop zijn er mogelijk? Wat denk jij dat hoop betekent?
Wat vind je ervan dat je geduldig zou kunnen wachten zonder bewijs dat de omstandigheden zullen verbeteren? Hoe zou dat er in de praktijk uitzien?

Lezing 3: Romeinen 8:18-25
Paulus nodigt de volgelingen van Jezus uit om hun eigen problemen en lijden te zien als een uitdrukking van het zuchten en steunen van de hele schepping over dood en verval. Maar voor Paulus betekent de opstanding van de Koning van de Nieuwe Schepping dat de oude schepping hiervan eens bevrijd zal worden en hersteld. Alleen door geduldig te wachten en door volharding wordt deze hoop voor ons leven-gevend terwijl wij wachten op de verlossing van de schepping.

Wat valt je op in dit Bijbelgedeelte
Gods trouw in het verleden stimuleert hoop voor de toekomst. Wat heeft God in de wereld of in je eigen leven gedaan, dat jou helpt om nu op Hem te vertrouwen en te hopen?
Op welke manier geeft de opstanding van Jezus ons hoop?

Ballingschap

De video gaat deze keer over ‘ballingschap’. In de afgelopen twee maanden hebben we allemaal iets ervaren van verlies – verlies van hoop of verwachtingen, van baan of zekerheid en sommigen hebben zelfs geliefden verloren.
Het is daarmee een traumatische tijd geworden, waarin de wereld die ons vertrouwd was soms vreemd en onbekend aanvoelt. En in een tijd als deze kunnen we ons ook af gaan vragen waar God is in alles wat er gebeurt.

We zien Gods volk vergelijkbare vragen stellen in de Bijbel wanneer het tijden van angst en
onzekerheid meemaakt. Gods volk verloor in de ballingschap alles wat het kende en liefhad. De mensen moesten leven in onbekende wereld. Dat verlies was enerzijds verwoestend, maar het bracht hen er
ook toe om zich voor te stellen hoe ze op een nieuwe wijze trouw konden zijn aan God en hun hoop konden stellen op Gods beloften om de wereld te herstellen. Op een vergelijkbare manier ervaren wij in deze crisis verlies, maar misschien is er wijsheid en hoop in deze Bijbelse verhalen over ballingschap en herstel.

Lezing 1: Daniël 1:1-21
Daniël en zijn vrienden zijn in ballingschap gevoerd naar Babel. Ze moeten er dienen aan het
Koninklijke hof. Ze hebben alles wat ze kenden en liefhadden verloren. Ze leven in een vreemde en onbekende wereld. Let eens op de balans die ze vinden tussen verzet en samenwerking, wanneer het gaat om het vasthouden aan de voedselwetten van Israël.
Daniël is bereid om Babel te dienen, maar niet wanneer hij daarvoor een compromis moet
sluiten als het gaat om zijn dienen van God.

Op welke manier ervaar jij iets van Israëls ervaring van verlies van wat het kende en liefhad?
Dat je daar verdriet over hebt en het je zorgen geeft is normaal. Neem eens een moment de
tijd om te bedenken hoe je op een positieve manier kunt gedenken wat je kwijt bent geraakt.
Kijk eens naar de combinatie van trouw en verzet die Daniël laat zien. Kan dat op een of
andere manier een model zijn voor je eigen leven in deze tijd van verandering?

Lezing 2: Jeremia 29:1-14
Jeremia schrijft een brief naar de groep Israëlieten die nog niet lang daarvoor in ballingschap
is gevoerd naar Babel. Hij moedigt hen aan om zich daar te vestigen en gemeenschappen te
bouwen, die gericht zijn op het welzijn van hun veroveraars. Ze moeten vrede en eenheid
zoeken, niet omdat ze de moed opgegeven hebben, maar omdat ze een vaste hoop hebben
dat God hen zal redden en eens terug zal brengen naar het beloofde land.

Wat raakt je het meest in dit gedeelte? Probeer te bedenken wat het in onze tijd betekent
om je te ‘vestigen’ en toch hoop te houden op een andere toekomst. Hoe zou je aandacht en
liefde uit kunnen breiden tot de leiders en de cultuur van onze tijd?

Lezing 3: 1 Petrus 1:1-2 en 2:4-17
Petrus richt zich in deze brief tot volgelingen van Jezus in het Romeinse Rijk en hij noemt hen
‘priesters’ van God die leven in ballingschap. Hij roept hen op om afstand te nemen van de
waarden van de cultuur waarin ze leven, terwijl hij hen tegelijk vraagt om trouw te zijn aan
God en hun naasten.
Voor velen van ons is ons vroegere leven meer of minder stil gevallen. Op welke manier is
jouw aanbidding en trouw aan God veranderd?
Bedenk eens op een creatieve manier hoe trouw aan God eruit kan zien in deze vreemde
nieuwe wereld. Hoe kan je met God en anderen verbonden zijn en gelovige leven in deze
tijd?

De video gaat over ‘gerechtigheid’. In Genesis 1 krijgen alle mensen de opdracht om beeld
van God te zijn en samen over deze wereld te regeren namens God. Maar de geschiedenis
heeft laten zien dat we het heel moeilijk vinden om elkaar met waardigheid te behandelen,
zeker in tijden van economische crisis. Hoe zou het eruit zien als we Gods verlangen naar
gerechtigheid in onze tijd centraal zouden stellen?

Lezing 1: Deuteronomium 24:17-24
In Bijbelgedeelten zoals dit kunnen we zien hoeveel God zorg God heeft voor het kwetsbare
leven – de vreemdeling, de wees en de weduwe. Deze wetten zijn gericht op gelijkheid en
zorg voor wie kwetsbaar is. Merk op dat de reden die hiervoor gegeven wordt, deze is: ‘jullie
zijn zelf slaven geweest in Egypte’. Met andere woorden: iedereen deelt in deze
kwetsbaarheid.

Wat viel jou op toen je dit gedeelte las?
Wie zijn er vandaag kwetsbaar?
Wij zijn door Jezus verlost en bevrijd: welke invloed heeft dat op je denken over jezelf en anderen?

Lezing 2: Jesaja 58:1-14
In dit Bijbelgedeelte zie je dat Gods volk de kwetsbare mensen in hun midden negeert, terwijl ze eredienst (sabbat, gebed, vasten) gewoon blijven volhouden. Maar waar God het meest om blijkt te geven is dat zijn volk gerechtigheid doet en zorg heeft voor wie er onderdrukt wordt in hun midden.

Is er iets in dit gedeelte dat je verrast?
Op welke manieren hebben wij soms meer aandacht voor de dingen van de buitenkant dan voor wat in God’s ogen het meest belangrijk is?
Welk onrecht doet jou het meest verdriet? Hoe denk je dat God ernaar kijkt?

Lezing 3: Jakobus 1:26-2:5
Jakobus beschrijft echte toewijding aan God als het zien van de nood van kwetsbare mensen
om je heen en daar iets aan doen. Hij heeft het erover hoe makkelijk we blind kunnen zijn
voor ongelijkheid en hoe we daar soms zelfs een actieve rol ik spelen. Jakobus zegt ook dat
de armen eigenlijk een bevoorrechte positie hebben, omdat zij makkelijker de behoefte
herkennen aan Gods zorg en genade.

Wie heeft er in jouw omgeving behoefte aan steun tijdens deze crisis?
Waar vind jij hoop als je onrecht ziet of meemaakt?

Het thema voor deze week is: ‘Water van het Leven’. We kijken naar momenten dat God zijn volk ontmoet in een woestijnperiode: als alle comfort en zekerheid uit het leven verdwenen is. Zo’n tijd is beangstigend. Maar zo’n tijd biedt ook de mogelijkheid om onze levens en onze waarden te laten veranderen door Gods goedheid en genade.

Lezing 1: Jeremia 2: 1-13
Jeremia beschuldigt het volk ervan hun vertrouwen te stellen op valse goden en levensbronnen. Deze worden verbeeld als watertanks, die het water niet goed vasthouden. En ze kunnen de mensen uiteindelijk dus niet geven wat ze nodig hebben.

Naar wie of naar wat wend jij je op het moment dat je angstig en onzeker bent? Welke zelfgemaakte bronnen van zekerheid en stabiliteit ben jij geneigd om te vertrouwen?

Neem een moment de tijd om na te denken hoe heel het leven afhankelijk is van Gods macht en vrijgevigheid. Verandert dit jouw kijk op de zelfgemaakte bronnen van zekerheid? Hoe zou het voelen om meer te vertrouwen op Gods goedheid dan op onze eigen lekke watertanks?

Lezing 2: Jesaja 43: 16-21 en Jesaja 44: 1-5

In het verleden heeft Gods zijn volk bevrijd uit Egypte met de doortocht door de Rode Zee (Exodus 14-15). Daarna schonk Hij het volk water in de woestijn (Exodus 17). Jesaja belooft hier dat God iets nieuws gaat doen. Hij zal zorgen voor beter water dan dat in de woestijn: zijn eigen Geest. Die zal ervoor zorgen dat mensen werkelijk tot bloei komen.

Herken je iets van het beeld van een droge en verlaten woestijn? Naar welk soort ‘water’ verlang jij op dit moment? En ben je tevreden met de band met God die je nu hebt? Neem wat tijd om je gevoelens over de huidige omstandigheden te delen met God of iemand dichtbij je.

Lezing 3: Johannes 4: 1-26 en 7: 37-39

Jezus vertelt de Samaritaanse vrouw dat het water uit haar bron wel even leven geeft, maar dat het onze dorst niet blijvend kan lessen. Hij biedt water aan dat niet opraakt en eeuwig leven geeft. In Johannes 7 ontdekken we dat het bij dit ‘water’ gaat over de Geest.

Wat zijn in jouw leven de gebieden waar niets je dorst lijkt te kunnen lessen? Hoe zou het eruit zien als Gods Geest op die plaatsen het ‘levend water’ was? Wat doet het met jou om te weten dat Jezus water aanbiedt dat nooit opraakt – eeuwig leven door de Geest?

Deze week zijn er 2 video’s. Als je de ondertiteling aanzet, dan staat deze bij de eerste video automatisch op Albanees. Je dient deze zelf op Engels te zetten, een Nederlandse ondertiteling is voor de eerste video niet aanwezig

Goede vrijdag en Pasen

Deze keer twee nieuwe video’s van The Bible Project. Ze gaan over Lucas 21-23 en over Lucas 24. Met deze twee video’s kijken we nog een keer terug op wat er gebeurde op Goede Vrijdag en Paaszondag. Ze zijn onderdeel van een serie van negen video’s over Lucas en Handelingen. Misschien nodigen ze je uit om verder te kijken. En ook weer wat vragen om de hoofdstukken uit Lucas te verwerken.

Lezing 1: Lucas 22
Jezus gaat moedig zijn lijden en dood tegemoet. Hij vertrouwt erop dat Gods bedoeling wordt vervuld door zijn zelfopofferende liefde. Dat diepe geloof van Jezus samen met het falen van zijn beste vrienden geeft ons een spiegel voor zelfreflectie, nu wij een tijd van crisis meemaken waarin we op de proef worden gesteld.

Hoe maakt deze moeilijke tijd zichtbaar wat jij gelooft en belangrijk vindt? Hoe zou je kunnen laten zien dat je in deze tijd van crisis vertrouwt op Gods zelfopofferende liefde?

Lezing 2: Lucas 23
Jezus wordt terechtgesteld door religieuze en politieke leiders die hem behandelen als een pion in hun machtsstrijd. Wat valt jou op als je kijkt naar wat Jezus zegt en doet op dat moment?

Jezus behandelt elke persoon die Hij ontmoet met respect. Hij biedt vriendelijkheid en troost aan anderen, zelfs terwijl Hij terecht wordt gesteld. Waar om je heen zie jij situaties van onrecht en egoïsme? Hoe kan je daar de goedheid van Jezus brengen met jouw hoofd, hart en handen?

Lezing 3: Lucas 24
Voor de familie en vrienden van Jezus waren het lege graf en de opgestane Jezus een schokkende verrassing. Hoewel Jezus hen voorbereid had op zijn dood en opstanding, konden ze zich eenvoudig niet voorstellen hoe de dood van Jezus zou passen in Gods bedoeling. Wat Lucas vertelt over de opstanding laat zien dat er maar één manier is om de opgestane Jezus te omarmen: we moeten onze normale manier om naar de wereld te kijken loslaten! Alleen dan kunnen we onszelf openen voor de verrassende kracht van Gods liefde voor onze wereld.

Wat denk jij over de verwachting die mensen hadden van wat Jezus zou doen of zou zijn? Op welke manier heeft Hij hen verrast?

Wat zijn jouw ideeën over het leven, God of je toekomst, die je zouden kunnen verhinderen om te zien wat Jezus in jouw leven zou willen doen?

Evangelie van het koninkrijk

Deze week gaat het in video en lezingen om het Evangelie van het Koninkrijk. Het koningschap van Jezus wordt zichtbaar als Hij bij aankomst in Jeruzalem door de mensen wordt toegezongen. Het is de start van een keten van gebeurtenissen die leiden tot zijn dood en opstanding. Het schijnproces tegen Jezus en zijn onrechtvaardige executie lijken voor zijn vrienden en familie een tragedie. Toch is het voor Jezus zelf een uitdrukking van de liefde van God: Hij ging ons lijden binnen om dat te overwinnen.

In het verhaal van Jezus worden we uitgenodigd om te gaan zien dat zelfs de meest gevreesde en tragische gebeurtenissen Gods plan om onze wereld te herstellen niet kunnen dwarsbomen.

Lezing 1: Lucas 19:28-48
De mensen verwachten dat Jezus vrede zal brengen en als koning zal regeren op een manier die zij kunnen begrijpen. Maar Jezus toont hier verdriet, omdat Hij weet dat Hij zal lijden en omdat Hij zou willen dat ze Hem in zijn lijden kunnen zien als de ware Koning. Net zoals Jezus mag je verdriet hebben over verwachtingen die uiteengespat zijn en over lijden.

Neem een moment om het verdriet te uiten dat jij hebt over lijden en vervlogen verwachtingen.

Jezus is Koning, ongeacht hoe de wereld er nu uit ziet. Welke vragen roept dat bij je op? En op welke waarheden kan je in deze tijd vertrouwen?

Lezing 2: Jesaja 52:7-53:12
Dit Bijbelgedeelte verkondigt dat God zelf komt om zijn volk te redden. Dat is goed nieuws. Maar het zal op een verrassende manier gebeuren: Hij die door God is aangewezen, de Messias, zal het lijden en de dood van deze wereld binnen gaan!

Er is in onze wereld nu veel pijn en lijden. God komt dat lijden binnen. Hij ervaart het persoonlijk en is aanwezig onder ons en allen die lijden.

Schrijf op of spreek hardop uit waar jij pijn en lijden ziet in de wereld en in je kerk. Spreek dan nog een keer dezelfde dingen uit, vanuit de waarheid dat God aanwezig is in die situaties en met ons lijdt.

Lezing 3: Johannes 12:12-33
Voor Jezus was zijn lijden de manier waarop Gods macht en liefde aan de wereld getoond zou worden. Het kruis laat ons zien dat liefde Gods laatste antwoord is op menselijk lijden en dood. Jezus stierf naast ons en voor ons en overwon de dood met zijn opstandingsleven. Dit is het ‘onderste-boven-Koninkrijk’ van Jezus.

Wat doet Jezus in dit Bijbelgedeelte voor anderen?

Jezus roept zijn leerlingen om te doen wat Hij doet. Op welke manieren kan jij lijden naast anderen? Hoe kan je hen dienen en liefhebben?

Sabbat
Het thema voor deze week is de ‘sabbat’, de zevende dag, die bedoeld is om te rusten. In de Bijbel is de sabbat een wekelijkse herinnering aan God die in het verleden voorzag in wat nodig was. Tegelijk is de sabbat bedoeld om de hoop vast te houden dat God in de toekomst de schepping zal herstellen en vernieuwen. Mag dit Bijbelse thema ons moed geven in de onzekerheid en instabiliteit van de huidige situatie.

Lezing 1: Genesis 2:1-3
Hoe reageer jij op het ongewenste stilvallen van het dagelijks leven dat we op dit moment meemaken? Welke gedachten en gevoelens merk je bij jezelf op? En waar ben je bang voor?

Het rusten van God in Genesis 2 heeft alles te maken het vullen van een heilige ruimte met zijn goddelijke aanwezigheid en met het vieren van de schoonheid en de overvloed van de schepping. Het houden van de sabbat is een mogelijkheid voor ons mensen om Gods aanwezigheid te gedenken en om stil te staan bij zijn bedoeling met de schepping. Welke eenvoudige dingen kan jij vieren? Waar kan jij dankbaar voor zijn? Met wie kan je dat deze week delen?

Lezing 2: Exodus 16:1-36
Het houden van de sabbat betekent rusten van je werk. Maar werk is iets goeds en productiefs in de Bijbel. Het is bijvoorbeeld één van de redenen dat God de mens plaatst in de Hof van Eden: ‘om die te bewerken en te bewaren’, Genesis 2:15. Dus waarom zou God ons opdragen om op de Sabbat te rusten van ons werk?

Als de Sabbat voor het eerst wordt gehouden is dat in de woestijn in een tijd van gebrek. God wil niet dat Israël hamstert of probeert de controle te houden, maar Hij wil dat ze Hem vertrouwen als de ware bron van leven en wat daarvoor nodig is. Op welke manier probeer jij controle te houden op de dingen in je leven en in je omgeving waarover je geen controle hebt? Neem bewust een moment om die dingen los te laten en je in plaats daarvan toe te vertrouwen aan God die zal voorzien.

Lezing 3: Matteüs 11:28-12:14
Jezus zegt dat je rust kunt vinden bij Hem, als je Hem volgt en van Hem wilt leren. Hoe kan die rust er in jouw leven concreet uitzien? Wat doet jou opleven, wat doet jou bloeien, wat helpt je om te vertrouwen op God en bij Hem tot rust te komen?

Jezus gooit het principe van de sabbat niet overboord, maar Hij bepaalt ons opnieuw bij de betekenis ervan: de sabbat was goedheid, genade, harmonie en heelheid, niet het je houden aan de regels. Verandert dit op één of andere manier je denken over rusten in de huidige situatie?

Vrijgevigheid
Het thema voor deze week is Gods vrijgevigheid in de Bijbel en wat het voor ons betekent om het verhaal van zijn vrijgevigheid in onze levens voort te zetten.

Lezing: Lucas 12:22-34
De schepping is een uitdrukking van Gods overvloedige liefde. Dat maakt de video mooi duidelijk. Waar zie jij de vrijgevigheid van God in de wereld, in je leven of in het verhaal van de Bijbel? Waar ben het meest dankbaar voor?
En waar maak je je zorgen over in je huidige situatie? Denk eens na over Gods liefde en zorg en hoe die jouw bezorgdheid zouden kunnen helpen verlichten.

Lezing 2: 1 Timoteüs 6:17-19
In tijden van crisis kan een mindset van gebrek – vooral zien wat je niet hebt – er makkelijk toe leiden dat je je vastklampt aan aardse goederen. Herken je dat? Wat zouden jij en anderen om je heen winnen als je in plaats daarvan leert vertrouwen op Gods overvloedige liefde?
Dit gedeelte bevat een speciaal gebod voor de rijken om vrijgevig te zijn. Maar ook al zijn we niet allemaal rijk als het gaat om geld, we hebben wel allemaal gaven ontvangen die we kunnen delen met anderen. Denk eens na over wat jij kan delen en met wie.

Lezing 3: 2 Korintiërs 8:1-9
In dit gedeelte zegt Paulus aan het einde dat rijk worden gevonden wordt in Jezus. Wat betekent dat? Heeft Paulus het over een wereldse rijkdom of over iets anders?
De Macedoniërs waar het hier over gaat zijn een positief voorbeeld van een groep die vol vreugde kon geven temidden van beproeving en armoede. Als groep hadden ze grote invloed. Hoe kunnen de groepen waar jij deel van uitmaakt iets zinvols doen in deze tijd?